Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Luật đất đai 2013: Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung

Điều tra
Quốc Tuấn 22/12/2018
Hơn năm thi hành Luật đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được một số kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại khá nhiều bất cập trong quá trình vận hành như quy trình thu hồi đất thiếu minh bạch, chuyển đổi sai mục đích sau thu hồi...
Có thể bạn thích?