Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:04.6270 2173

Lấy kỷ luật, kỷ cương làm cốt lõi, đạo đức công vụ làm nền tảng

Bản tin KSTV
17/01/2018
Lấy kỷ luật, kỷ cương làm cốt lõi, đạo đức công vụ làm nền tảng
Có thể bạn thích?